Regulament

Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general şi a procedurii pentru selecționarea proiectelor de interes public iniţiate de cetăţeni prin implicarea lor directă în procesul de bugetare participativă.

Obiectivul general îl constituie desfăşurarea în bune condiţii a procesului de bugetare participativă în vederea atingerii următoarelor deziderate:

1. Dezvoltarea unui cadru organizațional eficient de dialog între administraţia publică locală, cetățeni, asociaţii, fundaţii și societăţi comerciale pentru găsirea soluțiilor optime pentru problemele localității Dumbrăviţa;

2. Creșterea implicării cetățenilor în viața comunităţii: procesul încurajează cetățenii să identifice preocupările personale cu binele comun, să înţeleagă complexitatea problemelor comunității și să furnizeze soluții, să-și dezvolte abilitățile Participative;

3. Adaptarea politicilor publice la nevoile cetățenilor cu scopul de creștere a nivelului calității vieții în localitatea Dumbrăviţa și de stimulare a acestei creşteri;

4. Creșterea transparenţei activității administraţiei publice locale, modernizarea administrației, responsabilizareaaleșilor locali, eficientizarea cheltuirii banului public, implementarea guvernării deschise.

5. Stimularea democraţiei participative și dezvoltarea leadership-ului în comunitate.

 

VALOAREA BUGETULUI

1. Valoarea bugetului propus, începând cu anul bugetar 2023, în cadrul procesului de bugetare participativă pentru proiectele selecționate este de 1.000.000 lei/an bugetar.

2. Valoarea estimată pentru un proiect propus trebuie să se încadreze în suma maximă de 250.000 lei, inclusiv TVA.

3. Anual, în urma derulării procesului de bugetare participativă, vor fi selectate proiectele câștigătoare care vor fi cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al localităţii Dumbrăviţa pentru acel exercițiu bugetar.

4. Dacă bugetul de 1.000.000 lei nu va fi depășit de primele 4 proiecte, vor fi selectate următoarele proiectele în ordinea clasificării, cu condiţia ca bugetul de 1.000.000 lei să nu fie depășit.

 

DOMENIILE DE APLICARE

1. Propunerile de proiecte trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii, pentru obiective care sunt în administrarea localităţii Dumbrăviţa:

a) Infrastructură stradală: alei, trotuare, scuaruri, zone pietonale;

b) Amenajare de spații verzi și locuri de joacă;

c) Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei pe străzile ce aparţin de localitatea Dumbrăviţa;

d) Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.);

e) Educaţie;

f) Cultură;

g) Social;

h) Sănătate;

i) Protecţia mediului (colectarea deșeurilor, salubritate etc.);

j) Digitalizare;

k) Smart City;

l) Sport

m) Alte domenii de interes

2. Chiar dacă propunerea poate fi încadrată în mai multe domenii, deponentul trebuie să opteze pentru domeniul pe care îl consideră cel mai potrivit/relevant/preponderent.

 

PARTICIPANŢII ȘI INFORMAREA ACESTORA

1. Pot participa la procesul de bugetare participativă toţi cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în localitatea Dumbrăviţa și au vârsta de minim 16 ani.

2. De asemenea pot înainta propuneri de proiecte și asociaţiile, fundaţiile, ONGurile și societățile comerciale cu Dumbrăviţa.

3. Cetăţenii care trimit propuneri de proiect/votează proiecte, sunt de acord cu termenii şi condiţiile în care funcţionează secțiunea dedicată bugetului participativ de pe site-ul localității Dumbrăviţa.

4. Persoanele fizice sau juridice care depun proiecte trebuie să prezinte o dovadă prin care să arate că respectă condiţiile de la punctul 1 și 2 (copie după CI, adeverinţă din partea angajatorului sau a școlii, respectiv o copie după certificatul de înregistrare sau alt document doveditor).

5. Persoanele care participă la vot trebuie să își creeze un cont de utilizator în platforma online și să se identifice după un cont unic de email. Respectarea condiţiilor de la punctul 1 al prezentului capitol se face pe propria răspundere.

 

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE A PROIECTELOR

1. Fiecare persoană fizică sau juridică poate formula o singură propunere de proiect pentru fiecare din domeniile stabilite. Proiectul trebuie să fie sau să poată fi asimilat unei investiţii aflate în competenţa Primăriei localităţii Dumbrăviţa și să vizeze un spațiu din proprietatea publică a localităţii.

2. Proiectele se depun prin platforma online dedicată bugetării participative sau fizic la sediul primăriei, în perioada stabilită și comunicată pentru înscrierea proiectelor.

3. Pentru depunerea unui proiect vor fi completate următoarele informaţii

a) Titlul proiectului:

- să fie concis şi să se refere la un anumit rezultat cheie al proiectului.

b) Domeniul în care se înscrie proiectul

- se va specifica domeniul în care se înscrie proiectul.

c) Descrierea proiectului

- formularea problemei, detaliată

- specificarea nevoilor identificate

- descrierea beneficiilor generale obținute prin implementarea proiectului

d) Localizarea proiectului

- prin adresă, hartă, zonare

e) Durata proiectului

- estimarea duratei de implementare a proiectului.

f) Beneficiarii proiectului

- specificarea beneficiarilor proiectului

- explicarea valorii adăugate pe care proiectul o aduce beneficiarilor

g) Buget estimat

- se va completa valoarea estimată cu TVA

h) Documente ataşate

- fotografii, schiţe, planuri, alte documente suport

i) Modul în care iniţiatorul doreşte să se implice în proiect

- voluntariat, cofinanţare, sponsorizare.

j) Acţiunile necesare estimate pentru implementarea propunerii de proiect

- etapele necesare implementării proiectului

k) Iniţiatorul propunerii de proiect și datele de contact.

4. Toate propunerile de proiecte, atât online cât și fizic, se vor face într-un formular tipizat, formular prezentat în Anexa 2 - Formular Propunere de Proiect.

5. Toate propunerile trimise de cetăţeni se introduc în Lista generală de propuneri și sunt filtrate, analizate și fuzionate (în caz că sunt complementare) de către Comisia de evaluare a proiectelor, comisie care are responsabilitate și de a transforma aceste idei de proiecte în propuneri de proiecte și va elabora Lista provizorie cu proiectele Eligibile.

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE A PROIECTELOR

1. Pentru a fi validate în cadrul procesului de bugetare participativă, proiectele trebuie să fie de competența Primăriei localităţii Dumbrăviţa, să nu contravină reglementărilor prezentului regulament sau a altor prevederi legale în vigoare și să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

a) să fie de interes local și să nu realizeze activităţi cu scop comercial, publicitar, de natură politică, religioasă sau etnică;

b) să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în competenţa Primăriei localității Dumbrăvița şi care vizează un spaţiu din domeniul public al localităţii Dumbrăviţa;

c) să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale localităţii Dumbrăviţa aflate în derulare!;

d) să nu genereze cheltuieli de funcționare semnificative după implementare (întreţinere, plata unor drepturi de autor, etc.);

e) să fie delimitate zonal;

f) să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect;

g) să se încadreze în domeniile prevăzute în prezentul Regulament.

În perioada stabilita de calendarul campaniei pot fi adresate întrebări cu privire la compatibilitatea proiectelor cu planurile sau proiectele localitatii aflate în derulare. Validarea proiectelor în cadrul procesului de bugetare participativă va fi realizată de către o Comisie de evaluare constituită în acest sens la nivelul Primăriei localității Dumbrăviţa.

 

COMISIA DE EVALUARE A PROIECTELOR

1. Evaluarea proiectelor se va face de către o Comisie de evaluare constituită în acest scop, conform aprobării Consiliului Local.

2. Această comisie are următorul rol:

- organizează și monitorizează desfășurarea campaniei;

- verifică propunerile din punct de vedere financiar și legal;

- filtrează sugestiile trimise de cetăţeni pe considerente de impact, fezabilitate și eligibilitate;

- fuzionează ideile convergente, eliminând redundanţa și suprapunerea ideilor.

3. Comisia de evaluare va fi formată din 13 membri. Reprezentantul comunităţii va fi selectat prin vot de către cetăţeni dintre persoanele înscrise pe platforma online care şi-au anunţat intenţia de a reprezenta comunitatea.

4. Comisia de evaluare va analiza proiectele încărcate pe platforma online și cele depuse fizic și va valida acele proiecte care îndeplinesc toate condiţiile menţionate în prezentul regulament. Analiza proiectelor se va face sub toate aspectele, respectiv tehnic, juridic, urbanistic și economic, cu evaluarea impactului /viabilităţii /fezabilităţii acestora.

5. În cazul în care comisia consideră necesar, aceasta poate invita iniţiatorul proiectului pentru informaţii suplimentare în ceea ce priveşte proiectul propus.

6. Comisia își rezervă dreptul de a optimiza proiectele propuse, atât prin îmbunătăţiri din punct de vedere tehnic cât și prin estimarea mai eficientă a costurilor, dar cu notificarea în scris a inițiatorilor.

7. Respingerea unui proiect de câtre comisie se va motiva în scris, iar motivarea va fi făcută publică, împreună cu Lista proiectelor respinse.

8. Transparenţa procesului decizional se realizează prin garantarea accesului public la cele 2 liste intermediare: Lista Provizorie cu proiecte eligibile și Lista proiectelor respinse, astfel încât toţi cei interesaţi să poată analiza modul în care propunerile colectate au fost evaluate. Procesul decizional pentru determinarea Listei finale cu proiecte propuse implică și alocarea unei perioade de 14 zile pentru depunerea de contestaţii și clarificarea acestora.

9. După clarificarea contestaţiilor, Comisia de evaluare va definitiva și publica Lista finală cu proiecte propuse, listă care va conţine toate proiectele supuse procesului de votare.

10. Toate proiectele validate și optimizate de către comisie urmează să fie afișate la secțiunea dedicată campaniei și supuse votului online al cetăţenilor. 11. În cazul proiectelor depuse fizic, afișarea acestora pe platforma online se va realiza prin grija Comisiei de evaluare.

 

VOTAREA PROIECTELOR

1. Se va realiza într-o perioadă de minim 21 de zile, prin intermediul platformei nline dedicată bugetării participative.

2. Pentru a limita votul multiplu, accesul cetăţenilor la platforma de vot se va realiza prin autentificare prin cont unic de email

3. Fiecare persoană va avea posibilitatea de a vota câte un proiect din cadrul fiecărei categorii.

4. lerarhizarea proiectelor se va face în funcţie de numărul de voturi, în limita bugetului alocat.

 

IMPLEMENTAREA PROIECTELOR

1. Proiectele selectate în urma celor două proceduri de consultare publică (vot online și vot popular în cadrul întâlnirilor publice) vor fi incluse în bugetul de venituri și cheltuieli al localitatii și implementate prin grija conducerii executive a Primăriei localității Dumbrăvița.

2. Iniţiatorul proiectului va fi angrenat ca observator în procesul de implementare al proiectului respectiv, dacă dorește.

3. Durata contractuală maximă de implementare considerată pentru proiectele câștigătoare este de cel mult 2 ani.

4. Rapoartele trimestriale de monitorizare a evoluţiei acestor proiecte vor fi publice.

5. Proiectele vor fi etichetate cu logo-ul “PROPUS DE CETĂȚENI”.

6. Platforma online va fi periodic actualizată cu materiale foto-video a stadiului de execuţie a proiectelor, fotografii cu amplasamentul proiectului înainte şi după implementare, impresii ale cetăţenilor după implementare, rezultate care vor ilustra succesul implementării.

 

Anexa 2 la HCL nr.75/29.07.2021 FORMULAR PROPUNERE DE PROIECT

1. Titlul propunerii (să fie concis şi să se refere preferabil la un anumit rezultat cheie al propunerii):

2. Domeniul de aplicabilitatea în care se înscrie propunerea de proiect:

3. Delimitarea zonei şi a cartierului în care se doreşte implementarea propunerii:

4. Durata estimată de implementare a propunerii exprimată în luni calendaristice:

5. Valoarea estimată a investiţiei necesare pentru implementarea propunerii de proiect:

6. Beneficiarii direcți ai propunerii de proiect în caz de implementare:

7. Descrierea proiectului

- Formularea propunerii de proiect, scop/obiectiv general și obiective specifice al propunerii de proiect:

- Contextul (situația actuală) și justificarea iniţieri proiectului (problema identificată, grupuri afectate)

- Beneficiile obţinute prin implementarea propunerii de proiect (descriere impact/efecte pozitive):

8. Acţiunile necesare estimate pentru implementarea propunerii de proiect:

9. Modul în care iniţiatorul doreşte să se implice în proiect:

10. Iniţiatorul propunerii de proiect și datele de contact:

 

 

________________________________________________________________

Navighează către: